1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

                                                                                                                   İ L A N

 06/11/2020 tarih ve 2020/60  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli ‘’Enerji Üretim Alanı(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı) Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı’’ olarak N31-A-21-A-2-A, N31-A-16-D-3-A, N31-A-16-D-3-C, N31-A-16-D-3-D ve N31-A-16-D-4-C beş adet paftadan oluşan  621 ada 8 parselde  391.909,57 m2’lik kısmında bulunan alan üzerine Nazım  İmar Planı  yapılmış  olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

Onaylanan Uygulama İmar planı   13/11/2020-13/12/2020  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.