1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlanı

                                                                                                              İ L A N       

 06/11/2020 tarih ve 2020/59  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi  Sudurağı Kasabası 1/5000  ölçekli ‘’Enerji Üretim Alanı(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı) Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı’’  olarak N31-A-21-A ve N31-A-16-D iki adet paftadan oluşan  621 ada 8 parselde  391.909,57 m2’lik kısmında bulunan alan üzerine Nazım  İmar Planı  yapılmış  olup ,  3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

Onaylanan Nazım İmar planı   13/11/2020-13/12/2020 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

 

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.