İLAN

Karaman  İli  Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Cumhuriyet  Mahallesinde 509 ada 21 parselin bulunduğu bölgede İmar Planının  N30-B-23-A-3-C  İmar Paftasına  isabet eden 28 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 22/01/2021 tarih ve 2021/04 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.                             

28 nolu düzenleme sahasının   parselasyon planı, kadastro ayırma çapları, özet dağılım cetvelleri ile diğer belgeler Belediyemiz ilan tahtasında  19/02/2021 – 19/03/2021 tarihleri arasında  1(bir) ay süre ile askıda kalacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.