İLAN

Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Cumhuriyet Mahallesi 511 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin  bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-A-3-C ve N30-B-23-D-2-B  İmar Paftalarına  isabet eden 29 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 19/03/2021 tarih ve 2021/12 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.                        

29 nolu düzenleme sahasının   parselasyon planı, kadastro ayırma çapları, özet dağılım cetvelleri ile diğer belgeler Belediyemiz ilan tahtasında  02/04/2021  – 02/05/2021 tarihleri arasında  1(bir) ay süre ile askıda kalacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.