İLAN

           Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Cumhuriyet Mahallesi 490 ada 1, 2  ve  3 nolu parseller ile  499 ada 5 ve 6 nolu parsellerin   bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-A-3-A İmar Paftasına isabet eden 31 nolu düzenleme sahası, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 03/12/2021 tarih ve 2021/67 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.              

             Parselasyon Planı, Kadastro ayırma çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler belediyemiz ilan tahtasında  31/12/2021 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

              İlgililerine önemle  duyurulur.