İLAN

                                                                          İ L A N

 

           

                 Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Ketenci Mahallesi 227 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin  bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-A-2-D İmar Paftasına  isabet eden 33 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 13/05/2022 tarih ve 2022/27 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.               

                 Parselasyon Planı, Kadastro ayırma çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler belediyemiz ilan tahtasında  27/05/2022 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

                İlgililerine önemle  duyurulur.