Sudurağı Kasabası 1/1000 Ölçekli N30-B-23-A-3-B ve N30-B-23-B-4-A Uygulama İmar Paftalarında İmar Planı Değişikliği

                                                                  İ L A N

03/01/2020 tarih ve 2020/09 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  planının  N30-B-23-A-3-B ve N30-B-23-B-4-A  paftalarına  isabet eden Y1 = 533140-Y2 = 533360, X1 = 4127800- X2 = 4127990 koordine  değerleri arasında kalan alanda plan tadilatı  yapılmış  olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

 

           Onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliği 13/01/2020 -13/02/2020  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

           Sayın halkımıza önemle duyurulur.