Sudurağı Kasabası 1/5000 Ölçekli N30-B-23-B Nazım İmar Paftasında İmar Planı Değişikliği

                                                                                                  İ L A N

04/10/2019 tarih ve 2019/68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası  1/5000  ölçekli  Nazım İmar  planının  N30-B-23-B paftasına  isabet  eden Y1 = 533360-Y2 = 533800, X1 = 4127860- X2 = 4128240 koordine  değerleri arasında kalan alanda plan tadilatı  yapılmış  olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

            Onaylanan Nazım İmar Planı değişikliği 11/10/2019 -11/11/2019  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

            Sayın halkımıza önemle duyurulur.

                                                                                                   

                                                                                                     D.Mehmet CEYHAN

                                                                                                         Belediye Başkanı