Sudurağı Kasabası 1/5000 Ölçekli N30-B-23-B Nazım İmar Paftasında İmar Planı Değişikliği

                                                                  İ L A N

 07/02/2020 tarih ve 2020/15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası  1/5000  ölçekli  Nazım İmar  planının  N30-B-23-B paftasına  isabet  eden Y1 = 533260-Y2 = 533340, X1 = 4129340- X2 = 4129400 koordine  değerleri arasında kalan alanda, 129 ada 3 parsele isabet eden bölgede plan tadilatı  yapılmış  olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

 

           Onaylanan Nazım İmar Planı değişikliği 17/02/2020 -17/03/2020  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

           Sayın halkımıza önemle duyurulur.