SUDURAĞI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

SUDURAĞI BELEDİYESİ

EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

A-AMAÇ

                Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

B-KAPSAM:

                Bu yönetmelik Sudurağı Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediye Kanunları ve diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kent halkını hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri gösteren tüm işyerleri ile kent halkını kapsar

C-YASAL DAYANAK :

                Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin b fıkrası, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 266. maddesine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4.maddesine ve belediyelere yetki veren diğer kanun, yönetmelik ve düzenlemelere göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar için idari yaptırım tutanağı düzenlenir.

D-TANIMLAR :

                Bu yönetmelikte geçen çeşitli tanım, deyimler ve tesislere ait teknik terimlerin tanımları her bölümün kendi içinde yapılmıştır.

E-HUZUR-SÜKUN-NİZAM-İNTİZAM-SAĞLIK VE EMNİYET İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR.

MADDE 1 - Belediye sınırları dahilindeki tüm işyerlerinin  kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermeleri yasaktır.

MADDE 2 - Resmi Tatil ve  Hafta Tatili (Pazar) günlerinde  her ne surette olursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapmak yasaktır.

MADDE 3 - Konut bölgesi içinde ve yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve makinelerin iş günlerinde 08.00-20.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise Belediyelerden alınacak özel izinler dışında kullanılması yasaktır.

MADDE 4 - Dükkan ve binalarda cadde ve sokakların görüntü kirliliğine neden olacak şeyler asmak yasaktır.

MADDE 5 - Cadde, sokak ve kaldırımların her ne suretle olursa olsun işgal edilmesi yasaktır. İşgal eden seyyar veya esnafsa tutanak tanzim edilmekle beraber işgale devam edildiği ve yasak dinlenmediği takdirde zabıta tarafından men edilir. Yükleme, taşıma ve boşaltma halkı rahatsız etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf temiz olarak bırakılacaktır.

MADDE 6 - Yolları ve meydanları kapatmak, gelip geçmeye zorluk çıkarmak yasaktır. Yollarda ve meydanlarda ve evlerin, dükkanların sokak kapıları önünde oturmak ve toplanmak suretiyle buraları işgal etmek yasaktır.

MADDE 7 - Belediyece konulmuş olan oto ve yaya sinyal grubu lambalarını, her türlü trafik uyarı ve ikaz levhalarını, sokak ve bina numara levhalarını her ne suretle olursa olsun bozmak, kırmak, sökmek ve yerini değiştirmek yasaktır.

MADDE 8 - Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikintileri, çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde geçeceklerdir. Süratli giderek halkın üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak yasaktır.

MADDE 9 - Taşıma vasıtaları ile araçlardan sigara izmariti, çöp ve benzeri türü atık maddeler atmak yasaktır.

MADDE 10 - Umumun yararlandığı yerlerde motorlu araç trafiğine engel olacak şekilde top oynamak, kızakla kaymak, kaykay vb. aletleri kullanmak ve motorlu araçlarla gereksiz yere patinaj yapmak, topluma rahatsızlık vermek yasaktır.

MADDE 11- Yeşil alan ve parklardaki, çimlerin ve çiçeklerin üzerine oturmak, yürümek, kanepelere yatmak, içki içmek, her ne şekilde olursa olsun zarar vermek, kirletmek, ağaçları kırmak ve kesmek yasaktır. Park içlerinde Belediyemizce ayrılan yerler dışında, halkımıza rahatsızlık verecek şekilde motorlu ve motorsuz vasıtaları kullanmak ve kullandırmak yasaktır. Yeşil alan ve parklardaki havuzlara girmek, kirletmek ve zarar vermek yasaktır.

MADDE 12 - Hayrat çeşmelerden, tabii kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak, araç, çamaşır v.b. yıkamak ve çeşmelere zarar vermek yasaktır.

 MADDE 13 - Her türlü duvar ilanları ile ışıklı reklamlar ve umuma mahsus kapalı ve açık yerlerdeki ışıklı ve ışıksız sabit veya hareketli yazılar zevke ve renge uygun olacakları gibi bunların üst kısımları okunaklı ve düzgün imlalı, güzel hatlı olarak Türkçe yazılacak ve başka lisanslarla yazılan yazılar bunların alt tarafına gelmekle beraber tuttukları yer Türkçe yazıların yarısından fazla olmayacaktır. Bu şartlara aykırı hareket  etmek yasaktır.

MADDE 14 - Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve ünvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.(13.Madde hükümlerine  uygun biçimde)

MADDE 15 – Taşıt, araçları ile vb. suretle yapılan seyyar reklamlarla kapı, pencere ve duvarlarda sabit veya projeksiyonla bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa olsun levha asılarak yapılacak ilan ve reklamlarda  13.Madde’nin hükümlerine tabii oldukları gibi bunların halkı rahatsız etmeyecek ve gelip geçmeyi güçleştirmeyecek şekilde yapılmaları belediyenin iznine tabi olmaları şarttır. Cadde, meydan ve sokaklarda asılacak bez reklamların Belediyenin muvaffakatı alınmak suretiyle ve belediyenin göstereceği yerlere vereceği standart tip üzerinde ve binalara paralel olarak asılmak kaydıyla müsaade edilir.Araçların üzerine ve dükkan önlerine hoparlör koymak suretiyle reklam yapmak yasaktır.Dükkan içerisine konacak hoparlörün dışarıdan duyulmayacak şekilde ayarlanması şarttır.

MADDE 16 - Damgasız ilan dağıtmak yasaktır.

MADDE 17 - Fuar alanlarında, meydan ve toplumun yararlandığı yerlerde balon satanlar, seyyar fotoğrafçılık ile insan tartı aletleri vb. işler yapacak olanlar, Belediyeden gerekli çalışma müsaadesi almak zorundadırlar. Çalışma müsaadesi almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka yerlerde faaliyet göstermek, şikayet verecek hareketlerde bulunmak yasaktır. İlgililerin bu durumlarda çalışma izinleri iptal edilir.

MADDE 18 -1) Belediye Meclis ve Encümenince belirlenen tembih ve yasaklara herkes uymak zorundadır.

.MADDE 19- Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır.

MADDE 20 - Her türlü dilencilik yasaktır. Dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.

MADDE 21 - Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışta bulunmak yasaktır.

MADDE 22 - Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapmak yasaktır.

MADDE 23 - Şehirde hamallık edecek kimseler sağlık muayenesine tabi olup bunun için de belediyeden müracaatla alacakları markayı iyice görünecek suretle yakalarına takmaya mecburdurlar. Markasız hamallık yapmak yasaktır. Hamalların belediye tarifesinden fazla ücret almaları veya istemeleri yasaktır.

MADDE 24-1) Şehir dahilinde kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenir. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak kaydıyla kümes hayvanı beslenir.

2)-Evlerde beslenen evcil hayvanların yasaklı ırklardan olamaması (Kedi, Köpek,  vb.)  Veterinere aşılattırılması,  belgesinin olması ve muayenesinin yapılması zorunludur.

3)-Cadde, sokak, meydan ve taşıt araçlarında umuma mahsus yerlerde markasız ağızlıksız,  tasmasız ve sahiplerinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır.(Tasması, kayışı ve zinciri  etrafındakilere zarar vermeyecek kadar kısa olmalıdır.)

4)-Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.

5)-Meskun mahallerde ( Evlerde ve bahçelerde) arı beslemek yasaktır.

MADDE 25 – Şehir içerisindeki yollarda başıboş ve sürü halinde her türlü hayvan geçirmek yasaktır. Vahşi hayvanların şehir içerisine sokulmaları veya bunların şehir içerisinde bir yerden başka bir yere  götürülmesi için belediyeden izin alınması ve nakle ait tertibatın güvenlik bakımından yeterli olduğunun belediyece tasdik edilmesi şarttır.Hilafına hareket etmek yasaktır.

MADDE 26-1) Hayvan pazarı dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır.

2)-Şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş hayvan beslemek yasaktır

3)-Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır. Diğer bölgelerde atların arka kısmına torba takılması mecburidir.

MADDE  27 - Odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi satan araçların cadde, sokak ve meydanlarda bekleme ve satış yapmaları yasaktır. Şehir içerisinde perakende olarak odun, kömür satmak yasak olup, sadece belediyece gösterilen depolarda satış yapılabilir.

MADDE 28 - Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine uymaya, istenilen belgeleri ibraz etmeye, göstereceği mahallere gitmeye mecburdurlar.

MADDE 29- Belediye sınırları içerisinde boş alanlarda izinsiz olarak eğlence tesisleri kurulamaz.

MADDE 30 - Her türlü belediye mallarına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.

MADDE 31 -1)- Binaların boyanması ve tadilatının yapılması esnasında emniyet tertibatı alınması mecburidir. Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur. Belediye Başkanlığı ihtarına ve bu konuda kesilen cezalara rağmen  Belediyece öngörülen şekilde boyanmaması ve bakımının yapılmaması halinde masrafları bina sahipleri veya kiracılardan alınmak üzere Belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

2)-Binaların ve inşaatların dış kısımlarına her türlü reklam amaçlı(inşaatı veya herhangi bir işini yapan firma,inşatta kullanılan malzeme vb. gibi) hareketli veya sabit logo ve yazı yazılarak yapılacak reklamlar 13.madde hükümlerine ve belediyenin iznine tabidir.

MADDE 32 - Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır.

MADDE 33 - Tabiat güzelliğini bozacak umumi yerlerden, dere yataklarından kum-çakıl ve toprak alınması yasaktır..

MADDE 34 - Belediye Kanunu ve İmar Kanununda bahsi geçen her türlü yapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak yasaktır.

MADDE 35 - Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerinde yeni inşaat, tadilat ve hafriyat  çalışması esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak inşaatlarının etrafına, nizama uygun şekilde tahta perde v.b. çekip, her türlü emniyet tedbirinin alınması zorunludur. Eski binalar yıkılırken etrafa herhangi bir zarar vermemesi için (emniyet tedbirleri,toz vb.)gerekli tedbirler alınacaktır.

MADDE 36 - Kum, kireç vb. inşaat malzemelerinin yol ve kaldırım üzerine yığılmaları yasaktır.

MADDE 37 - Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere veya yollara  zarar verecek çöküntü yıkıntı veya bunların olacağını gösteren bir hal olursa doğacak tehlikenin önüne derhal geçmek için yapı sahipleri veya içinde oturanlar gerekli tedbiri almaya ve bu iş bitinceye kadar geçenleri ikaz etmek üzere bir işaret koymaya mecburdurlar.

MADDE 38 - Yanarak veya zelzele vb. gibi olaylarla yıkılan yapıların sahipleri enkazları kaldırmak zorundadır.

MADDE 39 - Yollarda ve meydanlarda belediyenin izni olmadan çukur açmak, her ne suretle olursa olsun yeri kazmak yasaktır.

MADDE 40 - Yollarda, meydanlarda ve bunlara benzer umumi yerlerde satış için veya başka maksatla baraka yapmak ve yaptırmak sadece belediyeye  ve belediyenin iznine tabidir.

MADDE 41 - Şehrin içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte kulübemsi yerler, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurulması yasaktır.

MADDE 42 - Şehir içerisinde yapılan hafriyat, altyapı, inşaat çalışmaları esnasında açılan çukurlar, işyerleri önünde bulunan çökertme havuzları ile arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların üzerini açık bulundurmak, etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almadan faaliyette bulunmak yasaktır.

MADDE 43 - Yerleşim yerlerinde ocak, tandır v.b. yapmak, arsalarda, boş alanlarda  çalı, çırpı v.b. malzemeleri toplamak ve biriktirmek yasaktır.

MADDE 44 - Caddeler, meydanlar, çarşılar, şehir giriş ve çıkış güzergahlarının görüntüsünü bozacak şekilde işyerlerinin, mağazaların   ön cephelerine satışa sunulan ürünler, yağmur ve güneşten korunma amaçlı branda v.b. malzemeler tesis etmeleri, asmaları yasaktır.

MADDE 45 - İş yerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin, yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 metre,duvara dayanan kolların yüksekliği 3 metre olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartıyla en fazla 1.5 metre olacaktır. Eski yırtık ve çirkin şeylerle tente ve siper yapmak yasaktır.

MADDE 46 - Umumi ve  resmi binalara,  tarihi yerlere, çeşmelere, halkın kullanımına açık alandaki duvar, ağaç, bank v.b yerlere yazı yazmak, pisletmek, zarar vermek ve  ayrıca umumi tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarına, meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.

MADDE 47 - Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden buzları kırmamak, biriken karları yollara yığmak yasaktır.

MADDE 48 - Şehir dahilinde tüm binalarda; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılması gereklidir. Bu konuda alınacak kurul kararlarına uyulması zorunludur.

MADDE 49 - Meskenlerde, işyerlerinde, ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullanmak çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak, yasak olup, soba-baca giderleri çevrenin yapısına veya günün şartlarına uygun bir biçimde çatı üst seviyesine kadar çıkarılması zorunludur.

MADDE 50 - Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun (inşaat, tadilat, su ve elektrik hattı çekmek vb.) izinsiz olarak kazmak, bozmak, üzerine setler yapmak, direk dikmek ve kirletmek yasaktır. Tretuvarlarda, izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı  v.b açmak yasaktır.

MADDE 51 – Kilitli taş döşenmiş yol ve kaldırımlar üzerinde beton karmak, harç yapmak bordör ve kaldırım taşlarını her ne sebeple olursa olsun bozmak, sökmek ve kırmak yasaktır.

MADDE 52 - Binaların yağmur ve su oluklarının bir boru ile bina alt seviyesine kadar indirilmesi mecburi olup, zorunlu hallerde ana kanalizasyon giderlerine bağlanacak, eskiyen su olukları ve borular yenilenecektir.

MADDE 53 - Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satılması yasaktır. Satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası yapılır.

MADDE 54 - Tüm işyerleri, ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yangın önlemlerini almak zorunludur.

MADDE 55- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar.

MADDE 56 - Ahşap binalarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda ve çevreyi kirleten eşyaları izin almadan yakmak yasaktır.

MADDE 57 - Şehir dahilinde bulunan eski, metruk ve tehlike arz eden binaların Belediye teknik birimlerince verilecek raporlara göre bina sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak tadilatının yaptırılması veya yıktırılması zorunludur.

MADDE 58 - Kültür mantarı dışında mantar satışı yasaktır. Satışı tespit edildiğinde; müsadere edilip, imhası yapılmak üzere ilgili birime teslim edilerek, satıcıları cezalandırılır.

MADDE 59- Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. Uymayanlar   hakkında tutanak tanzim edilerek toprak su ve bitki analizlerinin yapılması için ilgili birime sevk edilir.

MADDE 59- İşyerleri ve konutların alt yapısı tamamlanmış bölgelerde pis ve atık su giderini kanalizasyon hattına bağlamaları mecburidir.

MADDE 61- Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadır.

MADDE 62 - Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak yasaktır.

MADDE 63 - Belediye sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir.

MADDE 64 - Market, bakkal, büfe, tekel bayii v.b. yerlerde içki içilmesi, içirilmesi, açıkta içki ve tane ile sigara satılması yasaktır.

MADDE 65 - Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır. Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

MADDE 66 -1) Cadde, sokak ve meydanlarda,park,yeşil ve ormanlık alan ve boş alanlar mangal veya ateş yakmak yasaktır.

2) Ormanlık alan, park ve yeşil alanlardan ağaç kesmek, sökmek, hayvanlara yedirerek veya başka şekillerde zarar vermek yasaktır.

MADDE 67 - Belediye sınırları içinde sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışında kalan tüm iş yerleri işyeri açma beyanı ( bildiriminde) bulunmak zorundadır.

MADDE 68 - Şehrin yeni, eski abideleri ile heykellerini en hafif derecede dahi kirletmek, çizmek veya bozmak ve bunlara karşı her ne suretle olursa olsun saygısızlık göstermek yasaktır.

F-TEMİZLİK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE 69 - Evlerin ve müesseselerin pencere ve balkonlarından halı v.b. tozlarını silkelemek, gelip geçenlerin üstüne kirletecek şekilde hareketlerde bulunmak yasaktır.

MADDE 70 - Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü naylon poşet içinde veya kapalı kaplar içinde muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş saatleri dışında cadde ve sokaklara çöp çıkarmak yasaktır.

MADDE 71- Cadde ve sokakların üzerinde bulunan çöp kutularına, işyerlerinden ve evlerden çıkan inşaat atığı, taş, kum, hafriyat, moloz ve toprak doldurmak yasaktır.

MADDE 72 - Her işyerinde; işyerinin faaliyet türüne uygun şekilde çöp bidonu  (konteynır) bulundurulması ve çöplerin bu kutularda muhafazası zorunludur. Çöp bidonları insanları rahatsız etmeyecek yerlere konulur.

MADDE 73-1) Her ne sebeple olursa olsun, cadde ve sokaklar kirletilemez. Cadde ve kaldırımlara ot, ağaç dalları ve bitki dal ve köklerini yığmak, pis suları (sabunlu, çamurlu, kireçli, boyalı vb.) cadde, sokak, meydan v.b. yerlere akıtmak yasaktır.

2)-Yapılışları, görünüşleri, kokuları vesaire vasıfları gelip geçenleri tiksindirecek  veya rahatsız edecek  şeyleri sokaklarda gezdirmek ve bunları açık olarak taşımak,sokaklara tükürmek,sümkürmek yasaktır.

3)-İşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çalışma yaparak (mozaik taşlama, mermer kesme, boya ve vernik atma v.b. işler) çevreyi kirletemez, rahatsız edemez.

4)-Bina ve işyerinin zemininde şebekeye bağlı ızgaralı gider bulunacaktır. Gideri bulunmayan bina ile işyerlerinde zemin ve merdiven temizliği nemli paspas ve benzeri yöntemlerle yapılacaktır.

MADDE 74 - Her türlü nakliyat esnasında, cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Hayvan gübresi, sıvı gübre, hazır beton, silaj, saman, tahıl, Kum, çakıl ve hafriyat ve her türlü nakliyat yapanların nakliye esnasında şoför ve  araç sahipleri gereken her türlü önlemi almak ve aracın üst kısmına branda çekmek, vana ve musluklarını sağlam bulundurmak zorundadır. Nakliye esnasında dökülme, sızma ve akıtmak suretiyle cadde ve sokakların kirletilmesi yasaktır.

MADDE 75 - Toprak, moloz her türlü süprüntü ve inşaat atıkları belediyece tayin edilen yere dökülür. Bunların boş arsalara, meydanlara, yol kenarına ve çöp bidonlarına dökülmesi yasaktır.

MADDE 76 - Şehir dahilinde her ne suretle olursa olsun hayvan gübresi biriktirmek yasaktır.

MADDE 77 - Cadde, sokak, kaldırım ve parklarda araba yıkamak yasaktır.

G-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINA VE DENETİMİNE TABİ                              İŞYERLERİNİN  UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

MADDE 78- Sıhhi işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartlara haiz olacaktır.

MADDE 79- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.

MADDE 80 - Tatil günlerinde faaliyet gösterecek işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı almadan Pazar günleri faaliyet göstermeleri yasaktır.

MADDE 81 -1) Lokantalar, içkili yerler ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerinde Canlı Müzik İzin Belgesi alınmadan canlı müzik yayını yapılması yasaktır.

2)-Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması yasaktır.

MADDE 82- İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyeti ve tali faaliyetleri dışında ruhsatına aykırı işleri yapmak yasaktır.

MADDE 83 - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ve teftişe tabii bütün işyerleri genel temizliğini yapmak işyerinin önünü ve hizmet verdiği alanları temiz tutmak zorundadır.

MADDE 84 - Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri Belediyece verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli memura vermek mecburiyetindedir. Teftiş defterini ibraz etmeyenler hakkında cezai işlemler yapılır.

MADDE 85 - Sıhhi işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında iş önlüğü/gömleği giymeleri ve şahsi temizliklerine özen göstermeleri zorunludur.

MADDE 86 - Sıhhi işletme ve gıda imalat ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışanlar, sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır. Sağlık muayene cüzdanı çıkartmadan çalışmak yasak olup her muayene döneminde muayene yaptırmak zorunludur. Umuma Açık işyerlerinde çalışacaklar Resmi Kurumdan aldıkları Sağlık Raporlarını çalışmanın devam etmesi durumunda  her altı ayda yenileyeceklerdir.

MADDE 87 - Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret almak ve talep etmek yasaktır. Sıhhi ve umuma açık işyerlerinde fiyat tarifesi bulundurulması ve müşterilerin görebileceği yere asılması zorunludur.

MADDE 88 - İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malı herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır. Satıştan imtina edenler hakkında gerekli belgeler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilir..

MADDE 89 - İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin raf / tezgah fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması zorunludur.

MADDE 90 - Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin altının veya üstünün aynı kalitede  teşhir edilmesi ve satılması zorunludur. Ambalajlı, paketlenmiş ürünlerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili mercilere bildirilir.

MADDE 91 - Yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin sağlığa zarar verecek ve halkı aldatacak hallerde olanlarını satmak, satış için muhafaza, imal ve istihsal etmek yasaktır.

MADDE 92 - Kâr hadleri belirlenmiş mamul satanlar, satışa arz ettikleri malın faturasını ibraz etmek zorundadırlar.

MADDE 93 - Fırın ve lokantalar bayram günleri süresince açık  bulundurulacaktır.

MADDE 94 – 1) Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde ise, etler zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muayenesinin neticesine göre işleme tabi tutularak değerlendirilir. İç organları yoksa imha edilir.

2)Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesi yasaktır.     

MADDE 95- 1) Belediye sınırları içerisinde büyük küçük her türlü zanaat müesseselerinin tesis ve faaliyetleri  G.S.M. ruhsatına tabidir. Ruhsatsız olarak faaliyet göstermek yasaktır.

2)-  G.S.M ruhsatı almış gıda imalathaneleri aynı zamanda gıda sicil belgesi ve üretim izni de almak zorundadırlar. Bu belgeleri almayan işyerleri gıda üretimine geçemezler.

MADDE 96 - İçinde gıda imalatı yapılan imalathaneler gayrisıhhi müesseselere ilişkin şartlarla beraber bu yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumi hükümlere tabidir.

MADDE  97 - Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima ve benzeri cihazların çıkardıkları ses itibari ile; konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izolasyon çalışmalarının işyerlerince yapılması zorunludur.

MADDE 98-1) Kasap dükkanlarında etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup, otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapılması yasaktır.

2)-Kasap dükkanlarında sakatat bulundurulması ve satılması yasaktır.

3)-Kasap dükkanlarında yetkili kurumlardan izin belgesi alınmadan hazır kıyma bulundurulması ve satılması yasaktır. Tespiti halinde müsadere edilir.

4)-Kasap dükkanlarında damgasız ve belgesiz et ve ürünleri bulundurulamaz. Tespiti halinde müsadere edilir.

5)-Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş etlerin satılması veya dükkanda bulundurulması yasaktır.

MADDE 99 - Sağlık Raporu alınmadan canlı hayvan, kanatlı hayvan ve balık satışı yapmak yasaktır. Canlı büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların aşı kartlarını ibraz etmeleri zorunludur

MADDE 100 - Gıda maddesi satan işyerlerinde yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması yasaktır.

MADDE 101-  Tüm işyerleri sinek, ve haşere ( fare vb.) konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

MADDE 102 -  İşyerleri işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edavat ve malzemelerini temiz bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. (Kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri, vb.)

MADDE 103-1)-Fırınlarda imalat ve müşteri denetimine yönelik terazi bulundurulması mecburidir.

2)-Fırınlarında ve bayilerinde ekmek gramajını ve fiyatını belirten levha asılması zorunludur.

3)-Fırınlarda ekmek, poğaça, simit, pide vb. unlu mamullerin içerisinde böcek,metal parçası gibi her türlü yabancı maddelerin  karışmaması için üretim esnasında gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

MADDE 104 - Gramaja tabii gıda maddelerinden ekmek, pide simit vb. noksan gramajlı  olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup, noksan gramajlılar müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.

H- PAZAR YERLERİ

MADDE 105 -Pazar yerleri ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

1)-Pazar yerlerinde üreticiler hariç Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, Pazarcılar veya Seyyarlar Odasına kayıtlı olmayan kişilerin satış yapmaları yasaktır.

2)-Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin de her türlü hareketinden sorumlu olup kendi hatası gibi işlem görecektir.

3)-Pazarcı, üretici ve diğer esnaf kendilerine tahsis edilen sergi yerini Belediyenin izni dışında devir edemez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kullandıramaz.

4)-Pazarcı esnafı müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır. Müşteriye genel ahlaka ve adaba uymayan söz ve davranışlarla mal satmaya çalışmak yasaktır.

5)-Pazar yerine izinsiz herhangi bir şey çakılamaz. Elektrik direğinden izinsiz elektrik, çeşmelerden hortum takılarak su alınamaz.

6)-Pazar yeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.

7)-Her pazarcının kullandığı branda, Gri renkte olmak zorundadırlar. Brandalar, yırtık olmayacak, temiz ve standartlara uygun olacaktır.

8)-Tüm pazarcılar (işçiler dahil), parlement mavisi tek tip önlük giymek zorundadır. Buna uymayanlar ve kıyafetlerin temizliğine dikkat etmeyenler hakkında cezai işlem yapılır.

9)-Her pazarcı tezgahının önünü temiz tutmak bir naylon çöp bidonu (içi naylon poşetli) bulundurmak ve akşam satışı bittikten sonra kendine ait yeri süpürüp temizlemek ve topladığı çöpü Belediye tarafından gösterilecek çöp toplama yerine bırakmak zorundadır.

10)-Pazarcı esnafı satışa sunduğu veya Pazar yerine getirdiği malın alış faturasını kontrol esnasında görevli memura ibraz etmek zorundadır.

11)-Kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafın, ziraat odalarından müstahsil belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir. Bu belgeyi ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılır. Müstahsil olarak mal satışı yapan pazarcıların satış fiyatlarında hal çıkışı rayiç fiyatlarına uymaları zorunludur.

12)-Pazar içerisinde pazarcı esnaflarının belediyemizce tahsis edilen yer dışına mal koymaları ve yolları işgal etmeleri yasaktır.

13)-Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgahı bırakmak yasaktır. Bırakılan sergi ve eşyalar Belediyece kaldırılır ve Belediye Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti alınır.

14)-Pazar yerinde satış yapacak pazarcı esnafın Belediyece gösterilecek şartlara ve nizamlara uyması, her satıcının kendisine ayrılan mahalde satış yapması zorunludur.

15)-Pazarcılar (işçiler dahil) belediye tarafından verilen pazarcı yaka kimlik kartı takmak zorundadır. Bu kartlar yakaya görünür şekilde takılmalıdır. Kartlar yılda bir kez vize ettirilmelidir.

16)-Pazarcılar sattığı malların üzerine özellikleri Belediye tarafından belirlenen ve bir defaya mahsus Belediyeden temin edecekleri  standart etiket koymak zorundadır. Etiketsiz mal satmak yasaktır. Etiketler üzerine sadece ürünün kilogram fiyatı yazılır ve etiketin iki tarafında da tek fiyat bulunur.

17)-Çevre etkileri ve hava koşulları nedeni ile açık olarak satılmasında sakınca bulunan ürünlerin (Ekmek, tereyağı, peynir, yoğurt, helva, pasta, şeker, simit v.b. gibi yıkanmadan, pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin) belediyemizce belirlenecek özel muhafaza şartları yerine getirilmeden  satışı yasaktır.

18)-Sudurağı semt pazarında satışa sunulan malların kontrolünde insan sağlığını tehdit eden vasıf ve özelliğini yitirmiş malların satışına izin verilmez. İlgili kanun hükümleri gereğince bu mallar toplanarak imha  edilir.

19)-Pazar yerlerinde saat uygulamaları dikkate alınarak yazın saat 10.00-20.00, kışın 10.00-18.00 saatleri arasında belediyemizce belirlenen yerler haricinde motorlu araç bulunmayacaktır. Yol ve güzergahları her ne suretle olursa olsun kapatılamaz. Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar yaz saati uygulamasında saat:22:00’da kış saati uygulamasında saat:19:30’da faaliyetini sonlandıracaktır.

20)-Hileli terazi ve kilo kullanan esnafın satışı zabıta tarafından durdurulur. Teraziye el konulur ve ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

21)-Üreticilerin kilo ile  100 kg, tane ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ miktarındaki yaş sebze veya meyve veya bu miktarı içine alabilen dolu çuval, sandık, kasa v.b. kap veya kaplar toptan satış birimi sayılır.

22)-Pazarcı, üretici ve birlikler, Sudurağı Belediyesi Semt Pazarları Yönetmeliği hükümleri ile  gıda maddeleri tüzüğü  Zabıta Yönetmeliği , Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi Kararlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak  hareket etmek zorundadırlar.Bu kişilerin işledikleri suç,reyonun iptali gerekiyorsa  suçu işleyen kimsenin pazarcının yanında çalışan kişi olması reyonun iptalini engellemez.

23)-Pazar yerlerinde bulunacak tezgahların ebat ve sınırları belediye tarafından tespit edilir.Belediyenin izni dışında hiçbir şekilde sabit tezgah konulamaz ve zemin üzerinde satış yapılamaz.

24)-Pazar yerlerinde yaş sebze ve meyve,kuru bakliyat,temizlik maddeleri,su ürünleri,baharat  ve diğer gıdalar,manifatura vb. malları satanlar belediye tarafından kendilerine ayrılan yerler haricinde satış yapamazlar. 

   25)-Birim tahsis yerinin ebatları 2.5X3.5 metrekaredir.Bu oran pazarcılar için 20 metrekareyi, tuhafiyeciler için 30 metrekareyi geçemez.

26)-Pazar yerlerinde kullanılacak tezgahlar yıkanabilir malzemelerden yapılmalıdır. Metal malzeme kullanılması durumunda paslanmaz malzemeler tercih edilecek ve tezgahlar devamlı boyalı halde bulundurulacaktır. Tezgahların kenar ve köşeleri kesici ve delici olmamalıdır. Konulacak olan malzemeler tezgah dışına taşmamalıdır.

27)-Pazar yerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve yok etmek amacıyla  lastik, plastik patlayıcı, parlayıcı vb. maddeler yakılması yasaktır.

28)-Pazar yerlerinde satıcılar tarafından bağırarak, megafon veya ses cihazlarıyla gürültülü olarak anons yapmak  kesinlikle yasaktır.

29)-Beldemizdeki pazarlarda satılan malların poşetlenmesinde kirli olmayan süt beyaz ve şeffaf poşet kullanılacaktır. Atık maddelerden yapılan poşetlerle malın ambalajlanması yasaklanmıştır. Gazete kağıdından yapılmış kese kağıdı kullanmak yasaktır.

30)-Tüm pazarcı esnafı ile yanında çalışan işçiler belediyeden sağlık karnelerini alarak, belediye polikliniğinde portör muayenelerini olmak zorundadırlar. Sağlık karnelerinin her yıl vizesi yaptırılacaktır.

31)-Pazarda tüketilmek üzere, hazır yada pişirilerek satılan gıda maddelerini satanlar da yılda bir kez portör muayenelerini yaptırmak zorundadırlar.

32)-Su ürünleri satan pazarcı, Balık Satıcıları Derneğine, yoksa pazarcılar odasına kayıtlı olmalıdır. Pazarcı sorulduğunda bu belgeleri ibraz etmek zorundadır. Ayrıca su ürünleri satan pazarcı,1930 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır.

33)-Su ürünleri satan pazarcılar ürünlerini,0 ile +4 derece arasında buzlu ortamda satmak zorundadır. Su ürünleri süt beyaz veya şeffaf poşetlere konularak vatandaşlara sunulmak zorunda olup; su ürünleri veteriner hekimi raporu olmadan satılamaz. Su ürünleri satan pazarcının kullandığı su ve buz, içme suyu kriterlerine uymak zorundadır.

34)-Pazar yerlerinde tezgah arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara pazarcı araçlarının gelişi güzel park ederek yaya trafiğini engellemeleri yasaktır.

35)-Pazarcılar sattıkları ürünler ile ilgili  (Kanun, Yönetmelik, Genelge vb.) kendilerine yazılı bildirilen hususlara uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadırlar. 

36)-Pazar yeri haricinde Belediye Zabıtasının gösterdiği yerler dışında dolaşarak veya sabit olarak satış yapmak yasaktır.

37)-Satış yapan satıcıların bağırmak, anons yapmak veya hoparlör kullanarak satış yapmaları yasaktır.

I-TRAFİK MEVZUATI

MADDE 105 -1) Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara uyulması zorunludur.

2)-Trafiği düzenlemek amacı Zabıtanın işaret ve ihtarları ile belediyece temin ve tesis edilen trafik işaret levhalarına, ışıklı, sesli trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet etmek zorunludur.

3)-Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek ve mani olacak şekilde trafik akışını engellemek yasaktır.

4)-Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak taşımacılık yapmaları yasaktır.

5)-Şehir içi belediye otobüs duraklarında, belediye otobüslerinin haricindeki araçların durması, yolcu alması ve park etmesi yasaktır. 

6)-Müşterinin taksi ile istediği yere; dolmuş ile güzergah dahilinde gideceği yere kadar götürülmesi mecburidir.

7)-Toplu taşıma araçlarının durak yerleri haricinde, yolcu indirip bindirmesi yasaktır.

8)-Otobüslere, dolmuşlara ve özel servis araçlarına istiap hattından fazla yolcu bindirmek yasaktır.(Dolmuştur) levhası asılı arabalara binmek yasaktır.

9)-Otobüs, dolmuş ve servis araçları içerisinde sigara içmek yasaktır.

10)-Arabalardan dışarıya baş, kol uzatmak yasaktır.

11)-Otobüs, dolmuş ve özel servis araçlarında yolcuları rahatsız edecek ve iğrendirecek şeyler yapmak, şarkı söylemek yüksek sesle konuşmak ve her ne suretle olursa olsun gürültü etmek, gazete vesaire satmak yasaktır.

12)- Elde taşınacak küçük ve temiz şeyler müstesna olmak üzere büyük kirli, kokulu veyahut yolculara zarar verecek rahatsız edecek şekilde ve mahiyette eşya ile binmek yasaktır.

13)-Dolmuşçular, ticari taksiciler ve servis araçları her yıl Belediye Meclisince belirlenen  çalışma harçlarını yatırmak zorundadırlar.

14) Ticari araçların ücret tarifelerine aykırı harekette bulunmaları, taksimetrede yazılan veya tarifede belirtilen ücretten fazla talep etmeleri yasaktır. Bu araçlarda çalışılan semte ait tasdikli ücret tarifesinin bulundurulması ve talep edildiğinde müşteriye gösterilmesi mecburidir.

15) Otobüs ve dolmuşlar belediyenin belirlemiş olduğu kalkış saatlerine ve ücret tarifelerine uymaya mecburdur.

K- MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE 106 - Mezarlıklar ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

1)-Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda da yapmak yasaktır. ( Mezarlıklar ve Mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması, nakil hususları, umumi Hıfzısıhha  Kanununun Hükümlerine göre yapılır.)

2)-Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.s. gibi yerlere çıkmak, oturmak ve tahrip etmek yasaktır.

3)-Çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya veya işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek yasaktır.

4)-Mevcut yollar haricinde gezinmek ve her ne olursu olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal etmek  ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

L-SEZONLUK VE MEVSİMLİK FAALİYETLERLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE 107-1)- Yardım kuruluşları, dernek vb. kuruluşların ve şahısların Belediyenin izni olmadan belde içerisinde dolaşarak veya başka yöntemlerle yardım toplamaları yasaktır.

2)- İzin almadan Belde içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek yasaktır.

3)- Belediyenin izni olmadan boş alanlarda, arsalarda, park ve bahçelerde çadır kurmak, baraka, konteynır vb. barınaklarla ikamet etmek yasaktır.

4)- Mevsimlik işçiler ve aileleri kendilerine tahsis edilen alanlarda ikamet edebilirler bu alanlar dışında ikamet etmeleri yasaktır.

5)- Mevsimlik işçilere tahsis edilen alanlarda bulunan malzemelere zarar   verilmesi ve etrafın kirletilmesi yasaktır.

6)- Sezonluk faaliyet  gösteren biçerdöver, saman, balya ve her türlü hasat yapanlar ile çapa ve diğer faaliyette bulunan mevsimlik işçiler Belediyenin belirlediği tarifelere uymaya mecburdurlar.

 M- KABAHATLERİN TESPİTİ USULÜ

MADDE  107-1)- Bu Yönetmelikte sayılan Emir ve yasaklar ile kabahatler kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek "Tespit Tutanağı" ile yapılır.

2)- Tespit Tutanağı zabıta görevlisinin imzası ile hakkında zabıt varakası düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda varakaya şerh düşülür.

3)- Tespit Tutanağında;

a) Hakkında zabıt tutulan kişinin TC No kimlik bilgileri ve adresi,

b) Kabahatler Kanunu ve/veya Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde İdari para cezasının gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi,

c) Fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

d) Tespit Tutanağının tarih ve saati ile varakayı düzenleyen görevlilerin adı-soyadı, unvanı ve sicil numarası açık bir şekilde yazılır.

N-İDARİ YAPTIRIM KARARI VE KARAR VERME YETKİSİ

 MADDE 108-1-) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.  maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine karar verilir. Ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.

2)- Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları tahsil edilmek üzere Belediye tarafından yerine getirilir.

3)- Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

O-YÜRÜRLÜK:

                Bu yönetmelik Sudurağı Belediye Meclisinin kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilgili makamın tasdiki ve mahalli gazetede yayınından itibaren yürürlüğe girer.

Ö- UYGULAMADAN KALDIRILAN YÖNETMELİK

                03 Temmuz 2008 tarih ve 2008/39 sayılı Sudurağı Belediye Meclisinin; Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

P-YÜRÜTME

                Bu Yönetmelik Belediye Başkanı adına, Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür.

R-YÜRÜRLÜK

                Bu yönetmelik hükümleri Sudurağı Belediye Meclisi’nin kabulü, 5393 sayılı  Belediye Kanunu gereğince ilgili makamın tasdiki ve  ilanından itibaren yürürlüğe girer.

S- YÜRÜTME

                Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı adına, Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür.